Despre noi

Casele corpului didactic sunt centre de documentare, de organizare a activităţilor de formare continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural.“

(Legea învăţământului, cap. II art. 162)

VIZIUNE

Casa Corpului Didactic Buzău susține o educație în continuă schimbare, orientată spre valori democratice , care oferă șanse egale fiecărui cadru didactic de a atinge propria excelență, întru-un mediu pro-activ, într-o societate sustenabilă, competitivă și dinamică, promovează un managementorientat pe valori, creativitate și parteneriat, este un garant al egalității de șanse, incluziunii, valorilor democrației și pluralismului într-o comunitate educațională sigură și echilibrată, conectată la valorile naționale și europene.

MISIUNEA

Misiunea Casei Corpului Didactic Buzău este să ofere educaţie, formare şi management la un înalt standard de calitate în context naţional şi european pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a cadrului didactic şi pentru îmbogăţirea sustenabilă economică şi culturală a comunității locale, regionale și naționale”.

PRINCIPII PROMOVATE DE CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU

 • principiul echităţii şi egalităţii de şanse;

 • principiul priorităţii educaţiei centrate pe dezvoltarea competenţelor-cheie;

 • principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale;

 • principiul cooperării interinstituţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional;

 • principiul descentralizării autorităţii educaţionale, al transparenţei;

 • principiul promovării interculturalităţii;

 • principiul calităţii;

 • principiul eficienţei manageriale şi financiare;

 • principiul descentralizării;

 • principiul transparenţei şi răspunderii publice;

 • principiul respectării drepturilor şi libertăţilor copilului, tinerilor şi adulţilor;

 • principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice;

 • principiul învăţării pe parcursul întregii vieţi;

 • principiul educaţiei incluzive;

 • principiul respectării diversităţii culturale;

 • principiul fundamentării deciziilor pe baza dialogului social;

 • principiul participării şi responsabilităţii actorilor cheie din educație;

VALORI PROMOVATE DE CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU:

 • Integritatea (morală și profesională, ca element esențial al intuiției omului).

 • Responsabilitatea (morală, socială și profesională a tuturor actorilor din spațiul educațional, perseverență pentru formarea profesională,

 • Asigurăm realizarea proiectelor noastre prin inovaţie şi leadership).

 • Etica ( în management și profesia didactică).

 • Calitatea (se încurajează creșterea calității în actul managerial și educational).

 • Implicarea și inovația ( suntem pro-activi, facem lucrurile altfel, mai bine).

 • Colaborarea (colaborăm cu toţi factorii interesaţi de educaţie şi împărtăşim cunoştinţele dobândite pentru a ne îmbunătăţi activitatea).

 • Adaptabilitatea ( capacitatea de a accepta și implementa schimbarea).

 • Parteneriatul interinstituțional (suntem deschişi la nou şi ne încurajăm partenerii educaționali să caute soluții creative în folosul

 • beneficiarilor noștri: manageri, cadre didactice, părinți, comunități locale, agenți economici).

 • Transparența ( promovăm transparența activităților de formare)

DOMENII DE ACTIVITATE

 • Activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale

 • Formarea continuă a cadrelor didactice din judeţul Buzău

 • Informare, documentare, consultanţă

 • Editare de carte

 • Difuzare de carte

 • Parteneriate educaţionale

 • Dezvoltare profesională şi instituţională

 • Coordonarea centrelor de documentare şi informare din judeţ

RESURSE MATERIALE

 • Cabinet director

 • Bibliotecă

 • Secretariat

 • Cabinet metodişti

 • Contabilitate

 • Laborator informatică

 • Laborator multimedia

 • Două săli de cursuri

 • Sală de şedinţe

 • Două săli de arhivă

 • 4 camere de oaspeţi

PARTENERI

 • Ministerul Educației

 • Universitatea ”Valahia” din Târgoviște/DPPID

 • S.N.S.P.A. Bucureşti

 • Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

 • Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău

 • Inspectoratul Școlar Județean Buzău

 • Asociaţia Română pentru Educaţie şi Dezvoltare (ARED)

 • Unităţile şcolare din judeţ

 • Fundaţia Eos România